Despre Agora

Agora Group este un trust de presă specializat în tehnologia informaţiei, comunicaţii şi afaceri.

Agora Group este prezent în piaţa publicaţiilor de IT&C din 1992, publicând de-a lungul timpului reviste ca PC REPORT, Open – Tehnologia Informaţiei, Byte România, Net Report, Gazeta de informatică, PC Magazine România, eWeek România, Channel Partner România, suplimentul Zoom, anuarul SinteTIC, IT Trends și Digital Trends.

Începând din 2005 Agora Group şi-a completat portofoliul de produse cu conferinţe de specialitate, domeniu care este într-o creştere considerabilă datorită expertizei şi recunoaşterii echipei în piaţă. Astfel a fost lansat roadshow-ul de conferinţe SolePAD (Soluţii eficiente pentru afaceri durabile), iar în 2008 aria conferinţelor organizate de Agora Group s-a extins cu seria de conferinţe ATC (Agora Technology Conferences) precum şi cu seria de mese rotunde IT Trends.

În prezent, Agora Group deţine în portofoliu revistele: IT Trends, Cybersecurity Trends, Catalogul Cloud Computing, evenimentele: Conferinţele Regionale Agora, Conferinţele de Tehnologie Agora, Conferinţele de Soluţii Agora, conferințele eHealth, eduVision, Programatica, Agile Tour, roadshow-ul „Digital Agenda for Romania”, site-ul BPM EE Forum şi portalul online cu serviciul de ştiri AgoraNews.

Revistele Agora

Cybersecurity Trends

Cybersecurity Trends, este o revistă trimestrială care își propune să sporească gradul de conștientizare în privința amenințărilor crescânde provocate de infracționalitatea cibernetică și să ofere sfaturi și soluții de apărare împotriva acestora prin furnizarea de informații de la principalele companii specializate pe securitate informatică, asociații de profil și instituții de stat.

Citeşte blogul Cybersecurity Trends
IT Trends

IT Trends este o revistă de business IT, fiind concepută ca o îmbinare între expertiza în domeniul produselor IT&C şi oglindirea modului în care tehnologia informaţiei influenţează şi potenţează administrarea şi conducerea afacerilor. Prin tematica abordata şi prin stilul editorial adoptat, IT Trends răspunde nevoii tot mai mari de informaţii dedicate afacerilor dinamice.

Citeşte blogul IT Trends
 • Periodicitate: 12 numere/an
 • Format finit: 215 x 285 mm
 • Distribuţie: controlată, naţională

Conferinţele Agora

Conferintele regionale

Conferinţele Regionale Agora sunt un roadshow de tehnologie şi finanţări care promovează soluţii pentru scăderea costurilor şi eficientizarea afacerilor şi soluţii de finanţări nerambursabile şi/sau parţial rambursabile şi asigurări.

Conferintele de tehnologie

Conferinţele de Tehnologie Agora reprezintă o suită de manifestări menite a prezenta soluţii concrete pentru administraţia publică centrală şi/sau instituţiile financiar-bancare, telecom, utilităţi şi marile companii.

Conferintele de solutii

Conferinţele de Soluţii Agora sunt o suită de manifestări care alternează workshop-uri interactive cu discuţii în cadrul unor mese rotunde cu public.

 

Politica de confidentialitate

 

În conformitate cu prevederile Regulamentului Uniunii Europene 679 din 27 aprilie 2016 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulație a acestor date, AGORA. prelucrează date cu caracter personal, cu respectarea principiilor menționate în continuare, în scopuri legitime. Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează prin mijloace mixte (manuale şi automate), cu respectarea cerințelor legale şi în condiții care să asigure securitatea, confidențialitatea şi respectarea drepturilor persoanelor vizate.

 1. PRINCIPII ALE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 • Legalitate: La prelucrarea datelor cu caracter personal datele personale ale angajaților, clienților, partenerilor și furnizorilor sunt prelucrate cu bună-credinţă şi se face în temeiul şi în conformitate cu prevederile legale;

 • Scop bine-determinat: Orice prelucrare de date cu caracter personal se face în scopuri bine determinate, explicite şi legitime, adecvate, pertinente şi neexcesive prin raportare la scopul în care sunt colectate şi ulterior prelucrate;

 • Confidențialitate: Persoanele care prelucrează, în numele AGORA date cu caracter personal au prevăzut în contractul de muncă şi în fișa postului o clauză de confidențialitate;

 • Consimțământul persoanei vizate: Orice prelucrare de date cu caracter personal, cu excepția prelucrărilor care vizează date din categoriile menționate în Legea nr. 679/2016 şi alte date prevăzute de acte normative, este realizată cu acordul persoanei vizate;

 • Informarea: Persoana este informată de către instituția care prelucrează datele personale ale persoanei vizate;

 • Stocarea: Datele cu caracter personal nu se stochează pentru o perioadă mai lungă decât este necesar pentru realizarea scopurilor în care au fost colectate.

 • Protejarea persoanelor vizate: Persoanele vizate au dreptul de acces la datele care sunt prelucrate, de a interveni asupra acestora, de opoziție şi de a nu fi supus unei decizii individuale, precum şi dreptul de a se adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanței de judecată pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege, care le-au fost încălcate;

 • Securitatea: Măsurile tehnice şi organizatorice de securitate a datelor cu caracter personal sunt stabilite pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat. Posibilitatea de alterare a datelor accesate este protejată prin firewall precum şi de soluții antivirus actualizat permanent.

 1. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE

 • Dreptul de a obţine de la AGORA, la cerere şi în mod gratuit, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu prelucrate de AGORA;

 • Dreptul de a obţine de la AGORA, la cerere şi în mod gratuit rectificarea sau actualizarea, în special a datelor incomplete sau inexacte, pe baza actelor doveditoare;

 • Dreptul de a obţine de la AGORA, la cerere şi în mod gratuit, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă cu Legea nr. 679/2016;

 • Dreptul de a obţine de la AGORA, la cerere şi în mod gratuit notificarea către terții cărora le-au fost dezvăluite datele oricărei operațiuni efectuate, dacă aceasta notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat;

 • Dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare; în caz de opoziție justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză;

 • Dreptul de portabilitate a datelor către un alt operator

 • Dreptul de a vă adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de prezenta lege, care au fost încălcate.

 • De asemenea, pentru a reclama nerespectarea drepturilor garantate de Legea nr. 679/2016 persoana vizată se poate adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau/şi instanţelor de judecată.

         3. SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prin această politică, AGORA certifică faptul că îndeplineşte cerinţele de securitate a datelor cu caracter personal.

AGORA utilizează metode şi tehnologii de securitate, împreună cu politici aplicate salariaţilor şi proceduri de lucru, inclusiv de control şi audit, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale în vigoare.

Conform cerinţelor Legii nr. 679/2016 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, AGORA are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Orice persoană are dreptul de a refuza transmiterea datelor, ceea ce duce la suspendarea serviciilor oferite de către AGORA persoanei în cauză.

 • Orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu;
  Orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct. Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai partenerilor contractuali ai AGORA, în condiții de siguranță și cu acordul persoanei vizate.

 • Conform Legii nr. 679/2016, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei.

 • Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere la contact@AGORA.ro. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.
  Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte sau incomplete, aveți datoria de a ne informa cât mai curând posibil.

 1. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

AGORA este proprietarul exclusiv al tuturor drepturilor de proprietate intelectuală referitoare la conținutului acestui site și la toate materialele publice realizate, inclusiv, fără a se limita la, articole, text, fotografii, ilustrații, muzică, clipuri audio și video, mărci comerciale, embleme și modele.

Nicio secțiune din conținutul de proprietate intelectuală AGORA nu poate fi reprodusă, distribuită sau publicată sub nici o formă sau prin  niciun mijloc, fără acordul prealabil scris al AGORA. Prin urmare, vizitatorii site-ului trebuie să înțeleagă și să consimtă să nu modifice, să vândă, să distribuie sau să creeze lucrări/opere/ derivate, pe baza imaginilor și a informațiilor publicate pe acest site.

 1. MĂSURILE DE SECURITATE A PRELUCRĂRII DE DATE PERSONALE

AGORA a investit pentru adoptarea de măsuri tehnice și organizatorice de prelucrare a datelor, actualizate în conformitate cu cerințele GDPR, cu scopul de a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal împotriva oricăror acțiuni de acces neautorizat, utilizare necorespunzătoare sau divulgare, modificare neautorizată, distrugere sau pierdere accidentală. Toți angajații și colaboratorii AGORA, precum și orice terțe părți care acționează în numele și pe seama AGORA sunt obligați să respecte confidențialitatea informațiilor dumneavoastră, în conformitate cu prevederile prezentei Politici.

 1. TRANSFERUL INTERNAȚIONAL DE DATE

În calitatea sa de AGENȚIE MEDIA, AGORA are o serie de relații comerciale cu producători și furnizori internaționali, cu care nu se face nici un transfer de date personale.

 1. OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL

Operatorul de date cu caracter personal este compania Byblos SRL, specializat în furnizarea de produse și servicii media, cu sediul principal în: Aleea Trestiana, nr.2, bl.17, ap.50, cam 3, sector 4, București.

 1. RESPONSABILUL CU PROTECȚIA DATELOR

Clienții și partenerii noștri au posibilitatea de a comunica în orice moment cu Responsabilul pentru protecția datelor personale,  în mod direct, pentru orice subiect legat de prezenta Politică, utilizând datele de contact de mai jos:

Responsabil cu protecția datelor personale AGORA: Romulus Maier, office@agora.ro

Adresă de corespondență: Bdul Dimitrie Cantemir, nr. 12-14, scara A, etaj 2, apart. 10, București

Operator: BYBLOS S.R.L. (operator inscris sub nr. 16539 in registrul ANSPDCP de evidenta a prelucrărilor de date cu caracter personal)

MediaKit

 • * Portal Agora.ro  EN
 • * Revista IT Trends EN
 • * Revista Cybersecurity Trends EN
 • * Catalog Cloud Computing EN
 • * Romanian IT&C Directory RO
 • * Catalog Cursuri organizate de Agora și Logtel EN
 • * Conferinţa BPM EE Forum EN
 • * Portal bmpeasterneurope.org EN
  • * Conferinţele de tehnologie Agora EN
  • * Tabăra de IT și Dezvoltare Personală  RO
  • * Conferința "The Big Data Bang and the Internet of Things" EN
  • * Conferinţele pentru Administrația Publică Locală  RO
  • * Conferinţele Soluții pentru dezvoltarea IMM-urilor  RO

 

Contactează Agora

 • Redacţia: office@agora.ro
 • Abonamente: abonamente@agora.ro
   
 • Telefon: (0722) 347 698
 •  
 • BYBLOS SRL
  Adresa: Sediu social: Bucuresti, sector 4, Aleea Trestiana, nr. 2, bloc 17, ap. 50, camera 3, cod postal 040378
  Punct de lucru si adresa de corespondenta: Bucuresti, sector 4, Bd. Dimitrie Cantemir, nr.12-14, scara D, etaj 2, ap.10, camera 3, cod postal 040243
  CUI 11098215
  J40/10325/1998
  Capital social: 50 000 lei

INFO

Recunoscut drept unul dintre cei mai credibili furnizori de informaţii IT&C, Agora Group vine mereu cu idei creative pentru a răspunde nevoii publicului de informare, la standarde moderne.

Agora Group îşi lărgeşte aria de conferinţe tematice şi îşi orientează publicaţiile spre zona B2B, oferind soluţii complete de promovare şi un marketing mix adaptabil oricărui client.

În 2005 Agora Group şi-a completat portofoliul de produse cu conferinţe, domeniu care este într-o creştere considerabilă datorită expertizei şi recunoaşterii echipei în piaţă. Astfel a fost lansat roadshow-ul de conferinţe SolePAD (Soluţii eficiente pentru afaceri durabile), iar în 2008 aria conferinţelor organizate de Agora Group s-a extins cu seria de conferinţe ATC (Agora Technology Conferences) precum şi cu seria de mese rotunde IT Trends.

În prezent, Agora Group deţine în portofoliu revistele: IT Trends, Cybersecurity Trends, Catalogul Cloud Computing Romania, evenimentele: Conferinţele Regionale Agora, Conferinţele de Tehnologie Agora, Conferinţele de Soluţii Agora, mesele rotunde IT Trends şi portalul online cu serviciul de ştiri AgoraNews.

Agora news